TRANSFORMATIES EN MUNAY-KI RITES; TRANSFORMATION AND TRANSITIONS


Transformatie en overgangsrites (Munay-Ki), (for english text: scroll down)
een voorbereiding op de tijd die komen gaat

                               
 

Om fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel voldoende toegerust te zijn voor de komende veranderingen is een nieuwe workshop opgezet.

Deze veranderingen zijn nu al voor een ieder van ons zichtbaar en voelbaar. Veranderingen kunnen samen gaan met verlies van oude zekerheden, angsten, en met het vastklampen aan oude patronen.

Dit moment in deze tijd van omwenteling vraagt een workshop met een meer indringende vorm, zodat wij onszelf kunnen voorbereiden en transformeren.

Deze workshop is gebaseerd op universele, eeuwenoude tradities en principes.
De basis ligt in de wijsheid van de oude Inca’s.
Met behulp van onder andere vuurceremonies en overgangsrites doorbreken wij oude percepties en scheppen wij nieuwe zekerheden en een nieuw houvast.
Hierdoor zijn wij meer in staat de inkomende energieën te integreren in onszelf.

De workshop is opgebouwd uit vier delen, elk deel duurt drie dagen.

Onze reis is van ons verleden, naar de werelden van onze voorouders, van hieruit naar onze zielsverwanten en ten slotte naar de sterren. Uiteindelijk scheppen wij op grond van onze keuze samen een nieuwe manier van omgaan met elkaar op deze planeet en nemen wij onze plek in het universum weer in.

                            

Spelregels:
Deze workshop is voor diegenen die een roep voelen in hun hart een nieuwe stap te zetten. Dit vraagt van u de intentie om alle vier de blokken te volgen, zij zijn één geheel.

Data:
Zie programma

Onkosten: € 270,- per deel (inclusief koffie/thee en lunch en materiaal).

Opgave:
zie programma
 

Transformation and transitions (Munay-Ki): a preparation for the time to come.

In order to be sufficiently equipped at a physical, emotional, mental and spiritual level for the coming changes a new workshop is designed.

Already these changes are visible and tangible in every one of us. Changes can come together with loss of old certainties, fears, and the cling to old patterns.

This moment in this time of upheaval requires a workshop with a powerful form so that we can prepare ourselves and transform.

This workshop is based on universal century old traditions and principles.  The foundation  lies in the wisdom of the old Incas. Using among other fire ceremonies and transitions (Munay-Ki) we break old perceptions and in this way we create new securities and a new guidance. By this we are more able to integrate the incoming new energies in our selves.

The workshop consists of four parts, each part takes three days.

Our journey in this workshop runs from our past, towards the worlds of our ancestors, from this to our soul mates and finally towards the stars. Eventually we create, based on our choice, together a new way of dealing with each other on this planet.  We take our place in the universe again.

The four parts are given in two years, this is because time is urging and because the action into this moment is asking this. The workshop is accessible for everyone.

Rules: This workshop is designed for those persons who do feel a calling inside their hearts to make a new step forwards. This is asking from you the intentions to follow all the four different parts, together they are one.

Information about dates, costs, location please mail:  Gradus van Florestein: grens1@planet.nl