DE WEG VOORBIJ DE DOOD

DE WEG VOORBIJ DE DOOD

DE WEG VOORBIJ DE DOOD

De weg voorbij de dood


Doel:
Het versterken van de verbinding tussen de voor ons zichtbare en voor ons onzichtbare wereld: we proberen ons dagelijks leven, ons aardse leven in een groter perspectief te plaatsen dan gebruikelijk. Zodoende proberen we ook datgene waarvan we m.b.v. ons brein bewust zijn uit te breiden. Van hieruit zijn we mogelijk meer in staat te dragen wat het leven ons aanbiedt, en zelfs de mogelijkheid om hetgeen het leven ons aanbiedt min of meer als een keuze te zien, die onze ziel maakt. Zo krijgen we meer begrip voor onze eigen weg en de weg van de ander.

Opbouw:
De workshop bestaat uit drie delen. Deel 1: de thuiskomst; deel 2: het verblijf; deel 3: de terugkeer.

Focus:
De focus van de workshop is gericht op het bestaan tussen twee levens. Het gaat derhalve om de weg voorbij de dood van het fysieke lichaam. Wat gebeurt er als we thuiskomen in de andere dimensies, hoe is ons verblijf daar en wat kunnen we ervaren m.b.t. de terugkeer naar bijvoorbeeld de aarde. Centraal staat het zicht krijgen op het pad van onze ziel en het ervaren van dat wat groter is dan wij.

Middel:
De workshop is ervaringsgericht. Zonodig wordt achtergrond informatie gegeven om het kader helder te houden. In deel 1 gaat het bijvoorbeeld om vragen als: hoe is het om thuis te komen. Wie vangt ons op, wie begeleidt ons, welke zielen herkennen we in onze zielengroep. Wie brengt ons naar ons totale zelf en verenigt ons zodoende met dat deel van ons zelf dat achterbleef tijdens onze incarnatie. We werken met representanten:
Elke deelnemer staat beurtelings centraal, de anderen worden gevraagd representant te zijn voor bijvoorbeeld de gids, de verwanten, de leden van de desbetreffende zielen groep, voor de wijzen in de raad van wijzen.

Relativering:
Ons brein kan niet anders dan beelden die passen bij ons mens zijn te scheppen. Derhalve zullen de gecreëerde vormen geen werkelijkheid of waarheid zijn. De beeldvormingen van ons brein, onze eigen projecties kunnen ons helpen het geheel, het voor ons zichtbare en onzichtbare deel, te ervaren.
Echter: het menselijk denken schept structuren in het veld van de ‘grote ziel’; zulke structuren kunnen door opeenvolgende generaties sterker worden en na verloop van tijd kan er een afzonderlijk veld met specifieke ‘persoonlijke’ eigenschappen ontstaan. Zo kunnen abstracte concepten in feite bewustzijn krijgen en zo zelfstandige aspecten van de grote ziel worden. In deze workshop gaat het om een omgekeerd proces: alledaagse begrippen zoals ontmoeting, evaluatie, genezing etc hebben een abstract karakter en behoren tot een conceptueel veld. Ons brein schiet meestal te kort om een dergelijk veld te bevatten.

Bronnen:
Voor de opzet van deze workshop heb ik geput uit eigen ervaringen en beelden van de voor ons onzichtbare domeinen. Deze werden bevestigd en ook uitgewerkt door Michael Newton in zijn boeken: ‘de zielsbestemming’; ‘de zielenreis’; ‘herinneringen van na de dood’.
Rineke van Voorn en ik hebben samen de werkvormen passend bij de verschillende delen uitgewerkt en voor zover mogelijk uitgeprobeerd.

Overzicht van de drie delen:

deel 1: de thuiskomst.

· thema’s in ons huidig leven
· scheiding lijf en ziel
· wie wacht ons op, astrale mantels, verwanten, onze gids
· plek van heling
· oriëntatiefase
· onze gids
· het eerste contact met onze clustergroep
· het eerste contact met de Raad van Wijzen

deel 2: het verblijf

· thema’s in ons huidig leven: uitwerking in de clustergroep
· herstel van spirituele energie
· eenzame zielen
· tussentijds werk: energie healing op de aarde; healers van de omgeving/het milieu
· gemeenschapscentra; spirituele opleidingscentra
· de dynamiek in de gemeenschap: primaire zielsverwanten, zielen als metgezellen; aangesloten zielen
· recreatieve bezigheden: andere werelden; ontspanning; naar de aarde gaan als uitstapje
· ethici, verkenners, leraren van jonge zielen; harmoniserende zielen, scheppende zielen

deel 3: de terugkeer

· ons thema
· overleg met ons clustergroep
· de Raad van Wijzen
· de screeningsruimte: m.b.t. de terugkeer; m.b.t. andere scenario’s in ons huidig leven: hoe zou het zijn gelopen als we andere keuzes hadden gemaakt in ons huidig leven, dit gelieerd aan ons thema.

TERUG NAAR PROGRAMMA