Bezielend ouder worden

Bezielend ouder worden

is een workshop voor de wat oudere mens die graag even de wereld los wil laten en zich wil bezighouden met wie zij of hij zelf is, en met de manier waarop zij of hij ook anderen kan  bezielen.

We streven vaak naar een leven vol vreugde, gezondheid, een goede bestemming en overvloed. Maar zo zit het leven niet in elkaar en velen van ons zitten daardoor soms vast aan oude verhalen ondanks persoonlijke groei. Oude verhalen die ons niet langer dienen maar eerder blokkeren om verder te gaan of iets nieuws te creëren. Door ons werk, door familiegebeurtenissen, omstandigheden, lichamelijk ongemak of door te zorgen voor anderen zijn we er vaak niet toegekomen om ons voldoende met ons eigen ziel te verbinden.

Er is ruimte voor diepgaande hoofdstukken van uw eigen leven. Alles kan aan de orde komen, uw relaties, uw familie, werk, verdriet, verlies, succes, doel van uw leven en uw verbinding met datgene wat groter is dan ons zelf. We leren hoe we datgene kunnen loslaten wat losgelaten dient te worden om weer door te gaan en ruimte te creëren voor nieuwe dingen. Juist als we wat ouder worden.

We zullen werken met creatieve werkvormen vanuit o.a. de Inca-tradities waaronder meditaties, rituelen en ceremonieën.

De workshop is verdeeld in drie blokken:

1) het oosten, onze geboorte en jeugd en het zuiden: onze volwassenheid.                                                                                     

2) het westen: het ouder worden, de verworven wijsheden van onszelf en van anderen en tenslotte

3) het noorden: onze verbinding met de stroom van het leven.

 

Zo gaan we van de tijd naar continuïteit.                           

Cursusleider: Gradus van Florestein

Data en kosten: zie informatie en dan agenda.

De roep van ons zijn

 

Wij kunnen ons zijn omschrijven als onze aanwezigheid en ontplooiing in het mensenveld. Dit mensenveld is geworteld en beweegt in iets dat groter is dan wij mensen. Het mensenveld is ook verbonden met andere velden, zoals met het dierenveld, het plantenveld, het stenenveld en het veld van de sterren. Deze velden overlappen elkaar en werken in elkaar door.

Als dit mensenveld en deze overlappende velden worden bedreigd door acties van mensen dan lijken deze velden ons mensen te roepen: de roep van ons zijn. In deze workshop proberen we deze roep te verstaan. Verstoringen in de werkingen van het mensenveld en zodoende in de overlappende velden kunnen ook een negatieve invloed hebben op dat grotere, waarin dit veld zich beweegt.

Het mensenveld bevat alle zichtbare mensen en alle invloeden van mensen die eerder hebben geleefd. Ook de mensen die eerder hebben geleefd kunnen ons roepen via hun eerdere invloed, hun nagelaten werken als muziek, kunst en boeken.

God is misschien niets anders dan de permanente weigering van de geschiedenis zich neer te leggen bij onze stille tranen.(Levinas)

Het is misschien vreemd dat de geschiedenis iets kan weigeren, maar het gaat om een ethische orde die geschonden is en die hersteld dient te worden in het belang van het mensenveld. Zou dit herstel niet plaats vinden dan dreigt het systeem van het mensenveld ten onder te gaan. En elk systeem dat wordt bedreigd zal zich verzetten en zich proberen te handhaven.

Het leven vraagt moed het verleden aan te kijken.

In deze workshop staan we stil bij onze vergankelijkheid, en bij onze verantwoordelijkheid die voortvloeit uit ons bewegen in het grote bewegen. Het leven, de ethische orde vraagt ons moed om het verleden aan te kijken, om ons niet af te wenden en om te getuigen. Ook in die zin roept het zijn ons.

De manier waarop wij ons verhouden tot onze overleden dierbaren en andere overledenen volgt uit de aard van onze ervaringen en de mate van ons bewust worden. Deze manier beïnvloedt het mensenveld, en de overlappende velden.

We werken gedeeltelijk buiten, maken buiten een natuurschilderij en verbinden ons met de diverse velden. We verbinden ons met onze voorouders en de universele ziel. De tweede dag is er een vuurritueel. 

Aan de orde komen:

  1. Subtiele en grove vergankelijkheid.
  2. Bewustwording van het onzegbare en de hieruit voortvloeiende ethiek.
  3. Het belang van de ethische orde en de hieruit voortvloeiende verantwoordelijkheid.
  4. De drijfveer om te getuigen.
  5. De voorouders.

Tijdens de workshop is ruimte voor uitwisseling, bezinning en ontmoetingen.

Cursusleider: Gradus van Florestein.

Data en kosten: zie informatie, en dan agenda.

 

Mystiek en de aard van het zijn

Verlangen, zoeken en zwijgen

Door de eeuwen heen hebben mystici pogingen gedaan hun ervaringen te beschrijven. Deze beschrijving kan niet anders gevormd zijn dan door de cultuur, waarin deze mystici leefden en leven. De herkenning van het wezenlijke in de beschreven ervaring kan ons steunen in onze zoektocht naar ons eigen wezen en de samenhang der dingen. Het verlangen thuis te komen in ons zelf, ons uit te strekken in ons zijn en zodoende opnieuw de verbinding te ervaren met het leven in en om ons, is vaak de stuwende kracht achter onze zoektocht. Het leven lijkt ons te roepen, door alles wat het leven ons aanbiedt, ons te wenden naar de kern van al het leven en zodoende naar onszelf.

Deze workshop is opgezet als hulpmiddel voor deze zoektocht.

We zoeken naar de betekenis, die de verschillende mystieke tradities voor ons kunnen hebben. Het gaat uiteindelijk om de vereniging van materie en geest in onszelf. Juist in deze tijd van chaos, pijn en angst kan de mystiek ons de weg wijzen naar omvorming en heel wording.

De workshop is opgebouwd uit drie delen. Elk deel duurt twee dagen.

Aan de orde komen ondermeer:

deel 1:

-       De kracht van het onzichtbare hart

-       De wegen van bewustwording

-       De mystiek in het christendom en Hindoeïsme

-       Mystieke aspecten van de Islam en het Soefisme

-       De betekenis van het woord

deel 2:

-       De kracht van woord en geluid

-       De mantra, de oorsprong en de betekenis van het woord

-       De mystiek in het jodendom: de Merkavah-mystiek, de kabbala en het chassidisme.

-       Eckhardt en Böhme

-       Gnosis, Plato en Plotinus

deel 3:

-       Vorm en essentie

-       De mystiek van het Tibetaans-Boeddhisme

-       Taoïsme

-       Zenboeddhisme

-       De invloed van natuurwetenschappen.

Dit zijn slechts handvatten. Centraal staan ons eigen verlangen, ons zoeken en ons vragen. In feite gaat het om dat, wat niet kan worden gezegd.

Cursus leider: Gradus van Florestein

Data en kosten: zie informatie en dan agenda.

 

De weg voorbij de dood

Doel:
Het versterken van de verbinding tussen de voor ons zichtbare en voor ons onzichtbare wereld: we proberen ons dagelijks leven, ons aardse leven in een groter perspectief te plaatsen dan gebruikelijk. Zodoende proberen we ook datgene waarvan we m.b.v. ons brein bewust zijn uit te breiden. Van hieruit zijn we mogelijk meer in staat te dragen wat het leven ons aanbiedt, en zelfs de mogelijkheid om hetgeen het leven ons aanbiedt min of meer als een keuze te zien, die onze ziel maakt. Zo krijgen we meer begrip voor onze eigen weg en de weg van de ander.

Opbouw:
De workshop bestaat uit drie delen. Deel 1: de thuiskomst; deel 2: het verblijf; deel 3: de terugkeer.

Focus:
De focus van de workshop is gericht op het bestaan tussen twee levens. Het gaat derhalve om de weg voorbij de dood van het fysieke lichaam. Wat gebeurt er als we thuiskomen in de andere dimensies, hoe is ons verblijf daar en wat kunnen we ervaren m.b.t. de terugkeer naar bijvoorbeeld de aarde. Centraal staat het zicht krijgen op het pad van onze ziel en het ervaren van dat wat groter is dan wij.

Middel:
De workshop is ervaringsgericht. Zonodig wordt achtergrond informatie gegeven om het kader helder te houden. In deel 1 gaat het bijvoorbeeld om vragen als: hoe is het om thuis te komen. Wie vangt ons op, wie begeleidt ons, welke zielen herkennen we in onze zielengroep. Wie brengt ons naar ons totale zelf en verenigt ons zodoende met dat deel van ons zelf dat achterbleef tijdens onze incarnatie. We werken met representanten:
Elke deelnemer staat beurtelings centraal, de anderen worden gevraagd representant te zijn voor bijvoorbeeld de gids, de verwanten, de leden van de desbetreffende zielen groep, voor de wijzen in de raad van wijzen.

Relativering:
Ons brein kan niet anders dan beelden die passen bij ons mens zijn te scheppen. Derhalve zullen de gecreëerde vormen geen werkelijkheid of waarheid zijn. De beeldvormingen van ons brein, onze eigen projecties kunnen ons helpen het geheel, het voor ons zichtbare en onzichtbare deel, te ervaren.
Echter: het menselijk denken schept structuren in het veld van de ‘grote ziel’; zulke structuren kunnen door opeenvolgende generaties sterker worden en na verloop van tijd kan er een afzonderlijk veld met specifieke ‘persoonlijke’ eigenschappen ontstaan. Zo kunnen abstracte concepten in feite bewustzijn krijgen en zo zelfstandige aspecten van de grote ziel worden. In deze workshop gaat het om een omgekeerd proces: alledaagse begrippen zoals ontmoeting, evaluatie, genezing etc hebben een abstract karakter en behoren tot een conceptueel veld. Ons brein schiet meestal te kort om een dergelijk veld te bevatten.

Bronnen:
Voor de opzet van deze workshop heb ik geput uit eigen ervaringen en beelden van de voor ons onzichtbare domeinen. Deze werden bevestigd en ook uitgewerkt door Michael Newton in zijn boeken: ‘de zielsbestemming’; ‘de zielenreis’; ‘herinneringen van na de dood’.
Rineke van Voorn en ik hebben samen de werkvormen passend bij de verschillende delen uitgewerkt en voor zover mogelijk uitgeprobeerd.

Overzicht van de drie delen:

deel 1: de thuiskomst.

· thema’s in ons huidig leven
· scheiding lijf en ziel
· wie wacht ons op, astrale mantels, verwanten, onze gids
· plek van heling
· oriëntatiefase
· onze gids
· het eerste contact met onze clustergroep
· het eerste contact met de Raad van Wijzen

deel 2: het verblijf

· thema’s in ons huidig leven: uitwerking in de clustergroep
· herstel van spirituele energie
· eenzame zielen
· tussentijds werk: energie healing op de aarde; healers van de omgeving/het milieu
· gemeenschapscentra; spirituele opleidingscentra
· de dynamiek in de gemeenschap: primaire zielsverwanten, zielen als metgezellen; aangesloten zielen
· recreatieve bezigheden: andere werelden; ontspanning; naar de aarde gaan als uitstapje
· ethici, verkenners, leraren van jonge zielen; harmoniserende zielen, scheppende zielen

deel 3: de terugkeer

· ons thema
· overleg met ons clustergroep
· de Raad van Wijzen
· de screeningsruimte: m.b.t. de terugkeer; m.b.t. andere scenario’s in ons huidig leven: hoe zou het zijn gelopen als we     andere keuzes hadden gemaakt in ons huidig leven, dit gelieerd aan ons thema.

cursusleider: Gradus van Florestein

Data en kosten: zie informatie en dan agenda.

Familie- en reïncarnatie opstellingen.

 

Naast opstellingen van leden van onze familie, ons gezin van oorsprong en vorige generaties, bieden we ook reïncarnatie opstellingen aan. Tijdens deze opstellingen wordt aan de hand van de ingebrachte problematiek gezocht of deze problematiek verbonden is met eerdere generaties of met een vorig leven. Indien er sprake is van een vorig leven wordt m.b.v. representanten relevante situaties uitgebeeld en zo mogelijk wordt een evenwicht tussen toen en nu hersteld.

Afhankelijk van de vraag worden de opstellingen gegeven in één of twee dagen. Er is plek voor maximaal vier opstellingen per dag (= vier personen die een opstelling willen laten doen.)

We zorgen ervoor dat iedereen die een opstelling wil laten doen aan de beurt komt. 

Daarnaast zijn er representanten aanwezig, die zelf geen opstelling laten doen.

Wilt u als representant meedoen zonder zelf een opstelling te laten doen, dan kan dat als u ervaring heeft met het representeren in opstellingen. Het is niet mogelijk om als toeschouwer aanwezig te zijn, zonder de bereidheid als representant deel te nemen.

 

De reïncarnatie en familie opstellingen worden gegeven door Agnes Tjallema en Gradus van Florestein, de familie opstellingen door Klaas Peter van der Wal en Gradus van Florestein.

 

data en kosten: zie informatie en dan: agenda

 

Transformatie en overgangsrites

 

Om fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel voldoende toegerust te zijn voor de huidige en komende veranderingen wordt deze workshop na een stilte van een aantal jaren opnieuw aangeboden.  

Deze veranderingen zijn voor een ieder van ons zichtbaar en voelbaar. Veranderingen kunnen samen gaan met verlies van oude zekerheden, angsten, en met het vastklampen aan oude patronen. Dit moment in deze tijd van omwenteling vraagt een workshop met een indringende vorm, zodat wij onszelf kunnen voorbereiden en desgewenst kunnen transformeren.

Deze workshop is gebaseerd op universele, eeuwenoude tradities en principes. De basis ligt in de wijsheid van de oude Inca’s. Met behulp van onder andere vuurceremonies en overgangsrites (Munay-Ki) doorbreken wij oude percepties en scheppen wij nieuwe zekerheden en een nieuw houvast. Hierdoor zijn we meer in staat de inkomende energieën te integreren in ons zelf.

De workshop is opgebouwd uit vier delen,

Elk deel duurt drie dagen.

Onze reis in deze workshop is van ons verleden, naar de werelden van onze voorouders, van hieruit naar onze zielsverwanten en ten slotte naar de sterren. Uiteindelijk scheppen wij op grond van onze keuze samen een nieuwe manier van omgaan met elkaar op deze planeet en nemen wij onze plek in het universum weer in.

De vier delen worden in het voor- en najaar ingepland, zodat we de gehele workshop binnen vijftien maanden kunnen afronden. De workshop is voor iedereen toegankelijk.

Spelregels:

Deze workshop is voor diegenen, die een roep voelen in hun hart een nieuwe stap te zetten. Dit vraagt van u de intentie om alle vier delen te volgen, zij zijn één geheel.

Cursusleider: Gradus van Florestein en assistenten.

datum en kosten: zie informatie en dan agenda.