Familieopstellingen

Deze workshop wordt gegeven in twee aaneensluitende dagen. Per dag is er plek voor maximaal 4 opstellingen= 4 personen die een opstelling willen laten doen. Dit betekent dat er in die twee dagen acht personen een opstelling kunnen laten doen. Als u zich opgeeft wordt u verzocht beide dagen aanwezig te zijn, zodat u ook als representant in een opstelling van een ander mee kunt doen. Ook dit is een waardevolle ervaring voor u als deelnemer.

Daarnaast zijn er representanten aanwezig, die zelf geen opstelling laten doen.

Wilt u als representant meedoen zonder zelf een opstelling te laten doen, dan kan dat als u ervaring heeft met het representeren in opstellingen. Het is niet mogelijk om als toeschouwer aanwezig te zijn, zonder de bereidheid als representant deel te nemen.

We zorgen ervoor dat iedereen die een opstelling wil laten doen aan de beurt komt. 

Cursusleider: Gradus van Florestein, zo mogelijk bijgestaan door Clementa Veldman.

 

data 2022:

Data en kosten: zie informatie, en dan agenda.

 

Mystiek en de aard van het zijn

Verlangen, zoeken en zwijgen

Door de eeuwen heen hebben mystici pogingen gedaan hun ervaringen te beschrijven. Deze beschrijving kan niet anders gevormd zijn dan door de cultuur, waarin deze mystici leefden en leven. De herkenning van het wezenlijke in de beschreven ervaring kan ons steunen in onze zoektocht naar ons eigen wezen en de samenhang der dingen. Het verlangen thuis te komen in ons zelf, ons uit te strekken in ons zijn en zodoende opnieuw de verbinding te ervaren met het leven in en om ons, is vaak de stuwende kracht achter onze zoektocht. Het leven lijkt ons te roepen, door alles wat het leven ons aanbiedt, ons te wenden naar de kern van al het leven en zodoende naar onszelf.

Deze workshop is opgezet als hulpmiddel voor deze zoektocht.

We zoeken naar de betekenis, die de verschillende mystieke tradities voor ons kunnen hebben. Het gaat uiteindelijk om de vereniging van materie en geest in onszelf. Juist in deze tijd van chaos, pijn en angst kan de mystiek ons de weg wijzen naar omvorming en heel wording.

De workshop is opgebouwd uit drie delen. Elk deel duurt twee dagen.

Aan de orde komen ondermeer:

deel 1:

-       De kracht van het onzichtbare hart

-       De wegen van bewustwording

-       De mystiek in het christendom en Hindoeïsme

-       Mystieke aspecten van de Islam en het Soefisme

-       De betekenis van het woord

deel 2:

-       De kracht van woord en geluid

-       De mantra, de oorsprong en de betekenis van het woord

-       De mystiek in het jodendom: de Merkavah-mystiek, de kabbala en het chassidisme.

-       Eckhardt en Böhme

-       Gnosis, Plato en Plotinus

deel 3:

-       Vorm en essentie

-       De mystiek van het Tibetaans-Boeddhisme

-       Taoïsme

-       Zenboeddhisme

-       De invloed van natuurwetenschappen.

Dit zijn slechts handvatten. Centraal staan ons eigen verlangen, ons zoeken en ons vragen. In feite gaat het om dat, wat niet kan worden gezegd.

Cursus leider: Gradus van Florestein

Data en kosten: zie informatie en dan agenda.

 

De weg voorbij de dood

Doel:
Het versterken van de verbinding tussen de voor ons zichtbare en voor ons onzichtbare wereld: we proberen ons dagelijks leven, ons aardse leven in een groter perspectief te plaatsen dan gebruikelijk. Zodoende proberen we ook datgene waarvan we m.b.v. ons brein bewust zijn uit te breiden. Van hieruit zijn we mogelijk meer in staat te dragen wat het leven ons aanbiedt, en zelfs de mogelijkheid om hetgeen het leven ons aanbiedt min of meer als een keuze te zien, die onze ziel maakt. Zo krijgen we meer begrip voor onze eigen weg en de weg van de ander.

Opbouw:
De workshop bestaat uit drie delen. Deel 1: de thuiskomst; deel 2: het verblijf; deel 3: de terugkeer.

Focus:
De focus van de workshop is gericht op het bestaan tussen twee levens. Het gaat derhalve om de weg voorbij de dood van het fysieke lichaam. Wat gebeurt er als we thuiskomen in de andere dimensies, hoe is ons verblijf daar en wat kunnen we ervaren m.b.t. de terugkeer naar bijvoorbeeld de aarde. Centraal staat het zicht krijgen op het pad van onze ziel en het ervaren van dat wat groter is dan wij.

Middel:
De workshop is ervaringsgericht. Zonodig wordt achtergrond informatie gegeven om het kader helder te houden. In deel 1 gaat het bijvoorbeeld om vragen als: hoe is het om thuis te komen. Wie vangt ons op, wie begeleidt ons, welke zielen herkennen we in onze zielengroep. Wie brengt ons naar ons totale zelf en verenigt ons zodoende met dat deel van ons zelf dat achterbleef tijdens onze incarnatie. We werken met representanten:
Elke deelnemer staat beurtelings centraal, de anderen worden gevraagd representant te zijn voor bijvoorbeeld de gids, de verwanten, de leden van de desbetreffende zielen groep, voor de wijzen in de raad van wijzen.

Relativering:
Ons brein kan niet anders dan beelden die passen bij ons mens zijn te scheppen. Derhalve zullen de gecreëerde vormen geen werkelijkheid of waarheid zijn. De beeldvormingen van ons brein, onze eigen projecties kunnen ons helpen het geheel, het voor ons zichtbare en onzichtbare deel, te ervaren.
Echter: het menselijk denken schept structuren in het veld van de ‘grote ziel’; zulke structuren kunnen door opeenvolgende generaties sterker worden en na verloop van tijd kan er een afzonderlijk veld met specifieke ‘persoonlijke’ eigenschappen ontstaan. Zo kunnen abstracte concepten in feite bewustzijn krijgen en zo zelfstandige aspecten van de grote ziel worden. In deze workshop gaat het om een omgekeerd proces: alledaagse begrippen zoals ontmoeting, evaluatie, genezing etc hebben een abstract karakter en behoren tot een conceptueel veld. Ons brein schiet meestal te kort om een dergelijk veld te bevatten.

Bronnen:
Voor de opzet van deze workshop heb ik geput uit eigen ervaringen en beelden van de voor ons onzichtbare domeinen. Deze werden bevestigd en ook uitgewerkt door Michael Newton in zijn boeken: ‘de zielsbestemming’; ‘de zielenreis’; ‘herinneringen van na de dood’.
Rineke van Voorn en ik hebben samen de werkvormen passend bij de verschillende delen uitgewerkt en voor zover mogelijk uitgeprobeerd.

Overzicht van de drie delen:

deel 1: de thuiskomst.

· thema’s in ons huidig leven
· scheiding lijf en ziel
· wie wacht ons op, astrale mantels, verwanten, onze gids
· plek van heling
· oriëntatiefase
· onze gids
· het eerste contact met onze clustergroep
· het eerste contact met de Raad van Wijzen

deel 2: het verblijf

· thema’s in ons huidig leven: uitwerking in de clustergroep
· herstel van spirituele energie
· eenzame zielen
· tussentijds werk: energie healing op de aarde; healers van de omgeving/het milieu
· gemeenschapscentra; spirituele opleidingscentra
· de dynamiek in de gemeenschap: primaire zielsverwanten, zielen als metgezellen; aangesloten zielen
· recreatieve bezigheden: andere werelden; ontspanning; naar de aarde gaan als uitstapje
· ethici, verkenners, leraren van jonge zielen; harmoniserende zielen, scheppende zielen

deel 3: de terugkeer

· ons thema
· overleg met ons clustergroep
· de Raad van Wijzen
· de screeningsruimte: m.b.t. de terugkeer; m.b.t. andere scenario’s in ons huidig leven: hoe zou het zijn gelopen als we     andere keuzes hadden gemaakt in ons huidig leven, dit gelieerd aan ons thema.

cursusleider: Gradus van Florestein

Data en kosten: zie informatie en dan agenda.

Bezielend ouder worden

Bezielend ouder worden is een workshop voor de wat oudere mens die graag even de wereld los wil laten en zich bezig wil houden met degene, die hij of zij zelf is, en met de manier waarop ook anderen door hen bezield kunnen worden.
De workshop is verdeeld in drie blokken: 1) het oosten, uw geboorte en jeugd, het zuiden: uw volwassenheid. 2) het westen: het ouder worden, de verworven wijsheden en tenslotte 3) het noorden: uw verbinding met de stroom van het leven. Zo gaan we van tijd naar continïteit.

Mocht u de roep voelen om uw eigen levensloop te verkennen en te ervaren hoe we bezielend ouder kunnen worden dan is dit een uitnodiging.

workshopleider:  Rineke van Voorn en Gradus van Florestein

data 2022: 
Deze workshop is opgeschort.Munay Ki; inwijdingsrites

Van oudsher bestaan er in de Inca traditie, negen inwijdingsrites, of Munay-Ki.
Deze rites zijn eind vorige eeuw vrij gegeven. Het gaat om de rite van de healer, de rite van de banden van kracht en bescherming, de rite van harmonie, de rite van de ziener, de rite van de hoeders van de dag, de rite van de hoeders van de wijsheid, de rite van de hoeders van de aarde, de rite van de hoeders van de sterren, en de rite van de schepper.
In het eerste deel geven wij de eerste vier rites, en in het tweede deel de vijfde t/m negende rite.
(Deze rites waren eerst onderdeel van onze workshop transformatie en overgangsrites.) 


De workshop is opgebouwd uit twee delen, elk deel duurt twee dagen.

workshopleiders: Rineke van Voorn en Gradus van Florestein


data 2022: 

Deze workshop is opgeschort